Okoljska politika

Okoljska politika je sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture Lek Veterine. Uveljavlja se z načrtovanjem in vodenjem programov ravnanja z okoljem, spremljanjem in merjenjem vidikov na področju ravnanja z okoljem, vodenjem poslovanja in takojšnjim ukrepanjem, kadar pride do odstopanj od izvajanja okoljske politike.

Varstvo okolja ima, poleg zagotavljanja kakovosti in zdravja ter varnosti zaposlenih, sosedov, strank, uporabnikov in drugih, na katere vplivajo dejavnosti našega poslovanja, prednost v vseh naših dejavnostih. V Lek Veterini spremljamo in upoštevamo vse zahteve okoljske zakonodaje, ki vplivajo na našo dejavnost, izdelke in storitve.

Za spremljanje povečanja učinkovitosti ravnanja z okoljem imamo natančno merljive cilje. Dosežke ovrednotimo in si postavljamo okvirne ter izvedbene okoljske cilje za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

Temeljni pogoj za proizvajanje krmil in njegov razvoj je skrb za zdrav in varen življenjski prostor. Visoka okoljska zavest je eden od osnovnih elementov kulture zaposlenih v družbi Lek Veterina in drugih, ki se vključujejo v poslovanje družbe. Prizadevamo si, da okoljsko odgovornost spoštujejo tudi lastniki družbe, dobavitelji, kupci, lokalna skupnost, okoljske organizacije in pristojne državne ustanove.

Pri ravnanju z okoljem je naš temeljni pristop preprečevanje vseh vrst onesnaževanja. Na najmanjšo možno mero zmanjšujemo okoljska, zdravstvena in varnostna tveganja, ki bi lahko prizadela okolje, zaposlene in prebivalstvo.

Vodstvo in zaposleni si prizadevamo za stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje z energijo in surovinami, racionalno porabo drugih naravnih virov ter za sodobno in učinkovito ravnanje z odpadnimi snovmi, da ne obremenjujejo okolja.

Lek Veterina je odprta družba s pregledno okoljsko politiko, dostopno zainteresirani javnosti: zaposlenim, kupcem, lastnikom, dobaviteljem, lokalni skupnosti, okoljskim organizacijam, državnim ustanovam. Spremlja njihov odnos do svoje dejavnosti in se odziva na vplive ter pobude iz okolja. Svoje lastnike redno obvešča o uresničevanju okoljske odgovornosti.