Namen 1. Javnega razpisa ZA PODUKREP 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016« je podpora namenjena naložbam v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Javni razpis 4.2 je sofinanciran iz Programa za razvoj podeželja ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane 
vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

Naziv projekta prijavitelja Lek Veterina d.o.o. v sklopu omenjenega javnega razpisa 4.2 je »Posodobitev tehnološke opreme«.

Glavne dejavnosti, cilji ter pričakovani rezultati v okviru omenjenega projekta so:

  • Ureditev sprejemno skladiščne tamponske celice za surovine – silos s pripadajočo opremo, kapacitete do 60 m3 
  • Dograditev čistega prostora
  • Vgradnja vhodnih vrat v skladišče
  • Dograditev laboratorija – za medfazno kontrolo
  • Sanacija nadzorno komandne sobe

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Sprejemno skladiščna tamponska celica – silos kapacitete do 60 m3, je namenjena za sprejem in vmesno skladiščenje različnih praškastih surovin , ki se dobavljajo v razsutem stanju v avtocisternah. Predvidena lokacija  je tik ob objektu na zunanji strani skladišča, silos je montiran na ustreznem betonskem temelju in preko celične zapore in polžnega transporterja povezana z obstoječo linijo za transport surovin dobavljenih v razsutem stanju v proizvodne skladiščne celice. Taka postavitev omogoča vključitev   v obstoječi proizvodni proces in krmiljenje neposredno iz komandno nadzorne sobe.
Predmet posega  je dobava, montaža in elektro montaža stoječega valjastega silos kovinske 
ali poliestrske izvedbe premera cca. 3,5 metra, montiranega na ustreznem kovinskem podstavku. Silos ima dvoje odprtin za morebitno čiščenje in popravila, lestev z varnostno ograjo za dostop na vrh, kontrolo višine nivoja materiala.

Vgradijo se nova avtomatska industrijska sekcijska vrata na elektromotorni pogon z vgrajenim osebnim prehodom. Namen vgradnje je izboljšanje kakovosti skladiščenja surovin in proizvodov, ki je odvisna od pogojev v skladišču. Zaradi velike frekvence prehodov in pogostega odpiranja se ti pogoji slabšajo, zato je potrebno sprotno zapiranje vrat med transportom, kar pa omogočajo le avtomatska vrata.

Dogradi se čisti prostor z namenom ustrezne proizvodnje zahtevnih krmnih mešanic z predprostorom, ki služi kot bariera prehoda iz nečistega v čisti del. V dograjenem delu čistega prostora se bo izvajalo mletje, mešanje, raztehtavanje in priprava praškastih surovin, predpriprava tekočih komponent in skladiščenje surovin potrebnih za proizvodnjo, na ustreznih regalih.

Dograditev se izvede v notranjosti objekta, sedanje skladišče pred obstoječim čistim prostorom. Pregraditev se izvede z ustreznimi montažnimi paneli za čiste proizvodne prostore aluminijaste in pocinkane izvedbe z vmesnim izolacijskim polnilom.

Laboratorij bo namenjen za medfazno kontrolo vzorčenja produktov med procesom, kot tudi končnih produktov, shranjevanje vzorcev praškastih in tekočih surovin, ki vstopajo v proces mešanja, ter shranjevanje vse potrebne dokumentacije povezane z vzorčenjem. V laboratoriju se bodo izvajala razna testiranja, kot so vakuumski test za kontrolo tesnjenja embalaže, kontrola vlage medfaznih vzorcev produkta, kot tudi spremljanje vlage končnih produktov, ter ostale potrebne analize in raziskave.

Sanira se nadzorno komandna soba, kjer se izvede zamenjava in izolacija stropa z svetlobno lino in zamenjava predelne stene med prodajno službo in nadzorno komandno sobo z namenom izboljšanja pogojev dela. Obstoječa lesena predelna stena se v celoti odstrani in vgradi nova predelna stena iz profilov aluminijaste in plastične izvedbe s steklenimi površinami in ustrezno zvočno ter toplotno izolacijo. Predela se obstoječe ogrevanje (preseli dovod) in na novo naredi vsa elektro ter računalniška instalacija na predelni steni, ter prepleska prostor.

Delite s prijatelji na: