Namen Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……).

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Učinkovito gospodarjenje s časom in materialom


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Z operacijo "Učinkovito gospodarjenje s časom in materialom s poudarkom na vitkosti" želimo izboljšati učinkovitost poslovnih procesov proizvodnje, prodaje, razvoja in tehnologije ter nabave, kjer sedaj ugotavljamo pomanjkljivosti v organizaciji ter velik potencial za povečanje učinkovitosti, obvladovanje stroškov ter povečanje dodane vrednosti na osnovi optimizacije pretočnega časa in povečanja produktivnosti ter prodaje. Operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini do največ 19.825,000 EUR.

Osnovni gradniki operacije so:
•    Posnetek in analiza obstoječega stanja v navedenih poslovnih procesih.
•    Ugotavljanje organizacijskih izgub (MTO).
•    Predlogi za izboljšanje in odprava nepotrebnih zastojev.
•    Razvoj in postavitev modela za normiranje, pri čemer bo realna norma osnova za kalkulacije ponudbe, planiranje in terminiranje, določitev dobavnih rokov in nagrajevanje po učinku.
•    Gospodarjenje z materialom (optimalna naročila, zaloge).
•    Implementacija in spremljanje rezultatov.
 

Z operacijo bomo dosegli naslednje izboljšave:
•    Optimiranje normativnih in pretočnih časov
•    Uvedba linijskih procesov in takta linije
•    Optimiranje velikosti naročil surovin in zalog
•    Natančnejše planiranje proizvodnih kapacitet (oprema, zaposleni)
•    Znižanje stroškov proizvodnje
•    Odpravljanje organizacijskih izgub v proizvodnem procesu
•    Natančnejše kalkulacije
•    Optimiranje delovnih mest
•    Povečanje zadovoljstva in motivacije zaposlenih
 


Spirit Slovenija

Evropski sklad za regionalni razvoj

RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Delite s prijatelji na: